User:

Hessoid

  • 10
  • 6,534
  • 5
  • 5
  • 85 points!
  • message

Total Credibility: 85 points!

points content cred created
5 Plan: Petřííííííííííček May 21, 2015
5 Plan: dark protect May 9, 2015
5 Plan: winklik April 27, 2015
5 Plan: TH9 cw base January 4, 2015
10 Plan: TH8 farming base January 2, 2015
5 Plan: TH8 cw base January 2, 2015
10 Plan: TH9 strong defense base December 18, 2014
10 Plan: TH8 CW base 4 mortars December 17, 2014
10 Plan: TH7 strong defense base December 16, 2014
10 Plan: TH8 strong defense base December 15, 2014
10 Comments December 15, 2014
lvl plan name type comm views rating
dark protect Farming  0 386 n/a
winklik Farming  0 409 n/a
Petřííííííí... Farming  0 360 n/a
TH9 cw base Clan War  1 440 n/a
TH8 cw base Clan War  0 475 n/a
TH8 farming base Farming  0 993 n/a
TH8 CW base 4 mortar... Clan War  0 625 n/a
TH9 strong defense b... Defense  0 905 n/a
TH8 strong defense b... Defense  4 1,314
TH7 strong defense b... Defense  0 627 n/a